Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia
KOORDINATOR

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

Anggota

Muhyidin, M.Ag, M.H.

Anggota

Dr. Ali Masyhar Mursyid, S.H., M.H.

Anggota

Abdul Ghoni, M.Ag.

Anggota

Hj. Choiriyyah Thomafi