Komisi Ukhuwah Islamiyyah
KOORDINATOR

Prof. Dr. Syamsul Ma’arif, M.Ag

Anggota

Syarif Hidayatullah, S.Ag., M.S.I.

Anggota

Drs. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.

Anggota

H. Mokh. Sya'roni, M.Ag.

Anggota

K.H. Thohari, S.Ag