DEWAN PIMPINAN MUI KOTA SEMARANG
MASA KHIDMAH 2020-2025

DEWAN PENASEHAT

KETUA

H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M

Walikota Semarang

Anggota

Drs. H. Muhdi, M.Si

Kepala Kantor Kemenag. Kota Semarang

Anggota

Abdul Haris, SH MM.

Kepala Bakesbangpol Kota Semarang

Anggota

Drs. H. Ali Sofyan, MM

Kepala Kesra Kota Semarang

Anggota

K.H. Hanif Isma’il, LC

Anggota

Drs. K.H. Fachrurrozi, M.Ag.

Anggota

Drs. K. H. Ahmad Hadlor Ihsan.

Anggota

Drs. K. H. HN. Mustam Aji, M.M.

Anggota

Drs. K.H. M. Taukhid, M.SI.

Anggota

Prof. Dr. H. Muslich Shobir, M.A.

Anggota

Prof. Dr. H. Abdullah Hadziq, M.A.

DEWAN PIMPINAN HARIAN

KETUA UMUM

Prof. Dr. K.H. Moh. Erfan Soebahar, M.Ag.

KETUA 1

Dr. H. Ismail, M.Ag.

KETUA 2

Drs. H. Arifin, M.S.I.

KETUA 3

Dr. KH. Amin Farih, M.Ag.

KETUA 4

Dr. Hj. Arikhah, M.Ag.

SEKRETARIS UMUM

Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag.

SEKRETARIS 1

M. Rikza Chamami, M.S.I.

SEKRETARIS 2

Ahmad Syifa’ul Anam, S.H.I., M.H.

SEKRETARIS 3

H. Moch. Muhaemin, S.Ag., MM.

SEKRETARIS 4

Siti Rofi’ah, M.H., M.S.I.

BENDAHARA UMUM

Dr. K.H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

BENDAHARA 1

Ma’as Shobirin, M.Pd.

BENDAHARA 2

Dr. Daud Rismana, S.H., MH.